TẤT CẢ PHIÊN BẢN ĐỀU ĐƯỢC BÁN TRÊN

TC Social Network on Facebook

TC Social Network on Zalo

Lưu ý! Không mua sản phẩm trên ShareCode & TopCode để được đảm bảo chất lượng sản phẩm & nhận được hỗ trợ từ đội ngũ TCSN!


 

Phiên bản 3.5

Ngày phát hành: 05/06/2022
 • [Đã cập nhật] Documentation
 • [Đã cập nhật] System Security
 • [Đã cập nhật] System Optimization
 • [Đã cập nhật] Sngine Libs
 • [Đã cập nhật] Sngine JS Dependencies
 • [Đã thêm] Move libs to Composer
 • [Đã thêm] Razorpay Payment Method
 • [Đã thêm] Cashfree Payment Method
 • [Đã thêm] Coinbase Payment Method
 • [Đã thêm] SecurionPay Payment Method
 • [Đã thêm] Live Streaming on Pages
 • [Đã thêm] Live Streaming on Groups
 • [Đã thêm] Live Streaming on Events
 • [Đã thêm] Copy Post Link to Clipboard
 • [Đã thêm] Account Activation Required
 • [Đã thêm] Admin ability to turn Activation Required On/Off [Admin Panel]
 • [Đã thêm] @mentions Now Support Any Language
 • [Đã thêm] Translate Site Title To User Language
 • [Đã thêm] Google Cloud Storage
 • [Đã thêm] Admin ability to turn Google Cloud Storage On/Off [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Category Name with Product Details
 • [Đã thêm] Report Categories and Report Reason
 • [Đã thêm] Admin ability to Manage Report Categories [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Admin ability to Manage HTML support in Rich Text Editor [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Search Box in Blogs Module
 • [Đã thêm] Different Currencies per Product
 • [Đã thêm] Remove Upload Limits for Admins/Mods
 • [Đã sửa] Re-Share Public Group Post
 • [Đã sửa] Blog Comments For Visitors
 • [Đã sửa] Delete Reports If Content Already Deleted
 • [Đã sửa] Translation [Select All|Deselect All|Nothing Selected] in Ads Manager
 • [Đã sửa] Multiple Select Custom Field Value
 • [Đã sửa] Lightbox Arrows Directions in RTL Languages
 • [Đã sửa] Video loaded with "View X New Posts" Not Playing
 • [Đã sửa] Edit Comment reflected on Replies Bug
 • [Đã sửa] Adblock Detector
 • [Đã sửa] Rumble.com Videos
 • [Đã sửa] Banned.Video Videos
 • [Đã sửa] Brighteon Videos
 • [Đã sửa] Mutual Friends Loader
 • [Đã sửa] User Name on Video/Audio Calls
 • [Đã sửa] Disabled Countries Issue
 • [Đã sửa] Minor Bugs

Phiên bản 3.4

Ngày phát hành: 10/02/2022
 • [Đã cập nhật] Documentation
 • [Đã cập nhật] System Security
 • [Đã cập nhật] System Optimization
 • [Đã cập nhật] Sngine Libs [AWS|HTMLPurifier|PHPMailer|SimpleImage|Stripe|Twilio]
 • [Đã cập nhật] Sngine JS Dependencies [tagify]
 • [Đã thêm] Wasabi Cloud Storage
 • [Đã thêm] Free Trial Pro Packages
 • [Đã thêm] Sorting in Jobs
 • [Đã thêm] Filter by location in Jobs
 • [Đã thêm] Sorting in Offers
 • [Đã thêm] Filter by location in Offers
 • [Đã thêm] Filter by location in Marketplace
 • [Đã thêm] Pro Packages Order
 • [Đã thêm] Newsfeed Module Publicly Accessible
 • [Đã thêm] Admin ability to turn Newsfeed Public On/Off [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Pages Module Publicly Accessible
 • [Đã thêm] Groups Module Publicly Accessible
 • [Đã thêm] Events Module Publicly Accessible
 • [Đã thêm] Games Module Publicly Accessible
 • [Đã thêm] Developers Module Publicly Accessible
 • [Đã thêm] Photos in Lightbox Mode Publicly Accessible
 • [Đã thêm] Allow Uploading .webp Images
 • [Đã thêm] Max Results for Marketplace [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Max Results for Offers [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Max Results for Jobs [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Max Results for Games [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Max Results for Search [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Advanced Search System (Load More Results)
 • [Đã thêm] Auto-Play Videos
 • [Đã thêm] Admin ability to turn Auto-Play Videos On/Off [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Copy Affiliates Link to Clipboard
 • [Đã thêm] Languages Order
 • [Đã thêm] Countries Module [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Default System Country
 • [Đã thêm] Multiple Select Custom Field
 • [Đã thêm] Custom Fields for Products
 • [Đã thêm] Custom Fields for Jobs
 • [Đã thêm] Custom Fields for Offers
 • [Đã thêm] Search With Custom Fields
 • [Đã thêm] Twitch Profile URL
 • [Đã thêm] Save Button on Edit Post
 • [Đã thêm] Save Button on Edit Comment
 • [Đã thêm] Login Modal for User Actions (Add Friend, Like Page ... etc)
 • [Đã thêm] Validations on all admin -> categories add/edit modules
 • [Đã sửa] Post/Photo Privacy Check Error
 • [Đã sửa] Censored Words Bug
 • [Đã sửa] Voice Notes Bug
 • [Đã sửa] Directory Orphan Data Bug
 • [Đã sửa] Album Title Translation
 • [Đã sửa] Article Category Name Translation
 • [Đã sửa] Forums Names Translation
 • [Đã sửa] Custom Pro Package Message Translation
 • [Đã sửa] Custom Field Label Translation
 • [Đã sửa] Ban Super Admin
 • [Đã sửa] Long Vertical Images
 • [Đã sửa] Long Vertical Videos
 • [Đã sửa] Lightbox Close Button
 • [Đã sửa] Add/Edit System Ads Dropdown Menu
 • [Đã sửa] Remove user from all joined groups/events when delete user
 • [Đã sửa] Minor Bugs

Phiên bản 3.3

Ngày phát hành: 25/11/2021
 • [Đã cập nhật] Documentation
 • [Đã cập nhật] System Security
 • [Đã cập nhật] System Optimization
 • [Đã cập nhật] Sngine Libs [AWS|GettextTranslator|PHPMailer|Smarty|Stripe|Twilio]
 • [Đã cập nhật] Sngine JS Dependencies [easytimer|tagify|tinymce]
 • [Đã thêm] View X New Posts in Newsfeed
 • [Đã thêm] Multi-Level Affiliates System
 • [Đã thêm] ADS Approval System
 • [Đã thêm] Position of the Currency Symbol (Left|Right)
 • [Đã thêm] Voice Note Encoding (MP3|OGG|WAV)
 • [Đã thêm] Voice Note Duration
 • [Đã thêm] Uploads CDN
 • [Đã thêm] Custom Ban Message
 • [Đã thêm] Custom Pro Package Message
 • [Đã thêm] Upgraded Page after Buying Pro Package
 • [Đã thêm] Fake Pages Generator
 • [Đã thêm] Fake Groups Generator
 • [Đã thêm] Points/Follower in Points System
 • [Đã thêm] Points/Referred in Points System
 • [Đã thêm] Max Results for Newsfeed Posts [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Max Results for Pages [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Max Results for Groups [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Max Results for Events [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Phone Code in Signup Form
 • [Đã thêm] Lightbox Download Button
 • [Đã thêm] Translate Countries Names
 • [Đã thêm] Translate Package Name in Packages Page
 • [Đã thêm] Translate Blog Categories in Article Page
 • [Đã thêm] Show Stories From All Users
 • [Đã sửa] Max Posts Limit for Pages
 • [Đã sửa] Header/Footer Ads
 • [Đã sửa] Donate Permission
 • [Đã sửa] Header Menu Scroll
 • [Đã sửa] Forum Thread/Reply Username Bug
 • [Đã sửa] Languages Menu CSS
 • [Đã sửa] Recorded Audio in IOS
 • [Đã sửa] Lightbox UI
 • [Đã sửa] Odysee.com Scraper Bug
 • [Đã sửa] Back Home After Deleting Post
 • [Đã sửa] User Biography Mutiple Lines
 • [Đã sửa] Minor Bugs

Phiên bản 3.2.1

Ngày phát hành: 25/08/2021
 • [Đã sửa] Edit user bug
 • [Đã sửa] Audio/Video Calls & Live Streaming on IOS
 • [Đã sửa] Agora Live Stream Recoding
 • [Đã sửa] PayStack 404 Error
 • [Đã sửa] Minor Bugs

Phiên bản 3.2

Ngày phát hành: 15/08/2021
 • [Đã cập nhật] Documentation
 • [Đã cập nhật] System Security
 • [Đã cập nhật] System Optimization
 • [Đã cập nhật] Sngine Libs [Agora|AWS|Embed|FtpClient|GettextTranslator|GoogleAuthenticator|PHPMailer|Stripe|Twilio]
 • [Đã cập nhật] Sngine JS Dependencies [jQuery|Agora|autosize|bootstrap.colorpicker|codemirror|easytimer|tagify|tinymce]
 • [Đã cập nhật] Sngine CSS Dependencies [Font-Awesome]
 • [Đã thêm] UI Enhancements
 • [Đã thêm] Invitations System
 • [Đã thêm] Factory Reset [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Demo Account Mode
 • [Đã thêm] Sub-Categories (Infinite Levels) for Pages
 • [Đã thêm] Sub-Categories (Infinite Levels) for Groups
 • [Đã thêm] Sub-Categories (Infinite Levels) for Events
 • [Đã thêm] Sub-Categories (Infinite Levels) for Blogs
 • [Đã thêm] Sub-Categories (Infinite Levels) for Marketplace
 • [Đã thêm] Sub-Categories (Infinite Levels) for Offers
 • [Đã thêm] Sub-Categories (Infinite Levels) for Jobs
 • [Đã thêm] Sub-Categories (Infinite Levels) for Developers Apps
 • [Đã thêm] Google Play Store Badge on Landing Page
 • [Đã thêm] Huawei AppGallery Badge on Landing Page
 • [Đã thêm] Apple App Store Badge on Landing Page
 • [Đã thêm] "Subscription is Required" Message if Subscription is enabled
 • [Đã thêm] Remove Relationship from Find People if disabled from admin panel
 • [Đã thêm] Remove Relationship from Ads Campaigns if disabled from admin panel
 • [Đã thêm] Remove Relationship from Privacy Settings if disabled from admin panel
 • [Đã thêm] Remove Work Info from Privacy Settings if disabled from admin panel
 • [Đã thêm] Remove Location Info from Privacy Settings if disabled from admin panel
 • [Đã thêm] Remove Education Info from Privacy Settings if disabled from admin panel
 • [Đã thêm] Twemoji-amazing instead of outdated twemoji-awesome with 3500+ emojis
 • [Đã thêm] Super Admin Account can't be edited/deleted
 • [Đã thêm] Delete Button in Edit Page Edit [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Delete Button in Edit Group Edit [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Delete Button in Edit Event Edit [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Refund the user when admin rejects Wallet Withdrawal Request
 • [Đã thêm] Refund the user when admin rejects Affiliates Withdrawal Request
 • [Đã thêm] Refund the user when admin rejects Points Withdrawal Request
 • [Đã thêm] Refund the user when admin rejects Funding Withdrawal Request
 • [Đã sửa] Live Stream on Mobile & Update Agora SDK to v4.x
 • [Đã sửa] Audio/Video Calls & Update Twilio SDK to v2.x
 • [Đã sửa] Add more photos in albums
 • [Đã sửa] Share posts to groups with approval system
 • [Đã sửa] Reactions on iPad
 • [Đã sửa] Google Maps Auto-complete
 • [Đã sửa] Link Scraper
 • [Đã sửa] Readmore.js Height
 • [Đã sửa] Video/Audio Views for Shared Post
 • [Đã sửa] Minor Bugs
 

Phiên bản 3.1

Ngày phát hành: 30/05/2021
 • [Đã cập nhật] Documentation
 • [Đã cập nhật] System Security
 • [Đã cập nhật] System Optimization
 • [Đã cập nhật] Sngine Libs [AWS|Embed|GettextTranslator|HybridAuth|MobileDetect|PHPMailer|SimpleImage|Smarty|Spaces|Stripe|Twilio]
 • [Đã cập nhật] Sngine JS Dependencies [autosize|bootstrap.colorpicker|codemirror|easytimer|mustache|tagify|tinymce]
 • [Đã cập nhật] Sngine CSS Dependencies [Font-Awesome]
 • [Đã thêm] Add Button in Header
 • [Đã thêm] Funding System
 • [Đã thêm] Paystack Payments
 • [Đã thêm] Msg91 SMS Gateway
 • [Đã thêm] Stories Permission (Only Admins, Only Admins and Pro User or Everyone) [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Ads Permission (Only Admins, Only Admins and Pro User or Everyone) [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Audio Calls Permission (Only Admins, Only Admins and Pro User or Everyone) [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Video Calls Permission (Only Admins, Only Admins and Pro User or Everyone) [Admin Panel]
 • [Đã thêm] View All Posts Option [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Invite by Phone Number
 • [Đã thêm] Share Posts from Public Groups
 • [Đã thêm] Share Posts from Public Events
 • [Đã thêm] Edit Name Minimum Length [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Change Modules Descriptions from Admin Panel [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Hide Banned Users from Search Results
 • [Đã thêm] Hide Banned Users from Friends, Followings & Followers List
 • [Đã thêm] Hide Banned User's Posts
 • [Đã thêm] Display Package Name when hover on Pro Badge
 • [Đã thêm] Honeypot Check to stop Spammers
 • [Đã sửa] Remove Location Permission [Android App]
 • [Đã sửa] Google login issue [Android App]
 • [Đã sửa] Event's date Translation
 • [Đã sửa] OneSignal Push Notifications
 • [Đã sửa] URL in user first|last name
 • [Đã sửa] Youtube scaper height
 • [Đã sửa] Genders Translation
 • [Đã sửa] Theme must be enabled to work as default theme
 • [Đã sửa] Chat issue when with blocked user
 • [Đã sửa] Minor Bugs
 

Phiên bản 3.0

Ngày phát hành: 31/01/2021
 • [Đã cập nhật] Documentation
 • [Đã cập nhật] System Security
 • [Đã cập nhật] System Optimization
 • [Đã cập nhật] Sngine Libs [AWS|Embed|Faker|FTP|HybridAuth|MobileDetect|PHPMailer|SimpleImage|Smarty|Stripe|Twilio]
 • [Đã cập nhật] Sngine JS Dependencies [bootstrap.datetimepicker|codemirror|easytimer|moment|mustache|tinymce]
 • [Đã cập nhật] Sngine CSS Dependencies [Bootstrap|Font-Awesome]
 • [Đã thêm] Changed DB from MYISAM to INNODB
 • [Đã thêm] Background Thread for time-consuming tasks like send newsletter, garbage collector ...etc
 • [Đã thêm] Theme Switcher
 • [Đã thêm] Wallet Withdrawals
 • [Đã thêm] Admin ability to turn the Wallet Withdrawals On/Off [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Manage Genders [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Gender Privacy
 • [Đã thêm] Sorting in Marketplace
 • [Đã thêm] Delete For Everyone with Chat
 • [Đã thêm] Links to Custom Fields
 • [Đã thêm] Changing Username/Name remove the Verification Badge
 • [Đã thêm] Show only Usernames instead of Full Names [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Admin ability to turn Find by Location On/Off [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Disable Friend Request After Decline On/Off [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Hide profile info from settings and profile page [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Set Stories Duration [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Show the user max file size to upload
 • [Đã thêm] Desktop Infinite Scroll [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Different description for each module [SEO]
 • [Đã thêm] Jobs & Offers to Directory [SEO]
 • [Đã thêm] No-follow to links in the posts [SEO]
 • [Đã thêm] Đã thêm Pages Category Description [SEO]
 • [Đã thêm] Đã thêm Groups Category Description [SEO]
 • [Đã thêm] Đã thêm Events Category Description [SEO]
 • [Đã thêm] Đã thêm Offers Category Description [SEO]
 • [Đã thêm] Đã thêm Jobs Category Description [SEO]
 • [Đã thêm] Đã thêm Blogs Category Description [SEO]
 • [Đã thêm] Đã thêm Marketplace Category Description [SEO]
 • [Đã sửa] Minor Bugs
 • [Đã sửa] FTP uploads CORS issue
 • [Đã sửa] Twitch Embed issue
 • [Đã sửa] Page reply to the comment notification
 • [Đã sửa] Anonymous photos showing in user profile & albums
 • [Đã xóa] Instagram Login
 

Phiên bản 2.9

Ngày phát hành: 30/09/2020
 • [Đã cập nhật] Documentation
 • [Đã cập nhật] System Security
 • [Đã cập nhật] System Optimization
 • [Đã cập nhật] Sngine Libs [AWS|Embed|HTMLPurifier|HybridAuth|PHPMailer|Smarty|Stripe|Twilio]
 • [Đã cập nhật] Sngine JS Dependencies [bootstrap.select|codemirror|dataTables|easytimer|fluidplayer|moment|tinymce]
 • [Đã cập nhật] Sngine CSS Dependencies [Bootstrap|Font-Awesome]
 • [Đã thêm] New Install/Update Wizard
 • [Đã thêm] Live Stream Module
 • [Đã thêm] Admin ability to turn Live Stream On/Off [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Live Privacy (Only Admins, Only Admins and Pro User or Everyone) [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Offers Module
 • [Đã thêm] Admin ability to turn Offers On/Off [Admin Panel]
 • [Đã thêm] New System Ads Place for offers Module
 • [Đã thêm] Jobs Module
 • [Đã thêm] Admin ability to turn Jobs On/Off [Admin Panel]
 • [Đã thêm] New System Ads Place for Jobs Module
 • [Đã thêm] Changing password will logout all other sessions
 • [Đã thêm] Security Check (Password Required) to change Email or Username
 • [Đã thêm] Security Check (Password Required) to delete account
 • [Đã sửa] og:image for links and media posts
 • [Đã sửa] Shared Anonymous Post
 • [Đã sửa] Profile Completion Links (Upload Profile Picture & Cover)
 • [Đã sửa] Total friend requests sent count
 • [Đã sửa] Minor Bugs
 

Phiên bản 2.8

Ngày phát hành: 23/06/2020
 • [Đã cập nhật] Documentation
 • [Đã cập nhật] System Security
 • [Đã cập nhật] System Optimization
 • [Đã cập nhật] Sngine Libs [AWS|Embed|FTP|HybridAuth|PHPMailer|ReCaptcha|Smarty|Stripe|Twilio|2Checkout]
 • [Đã cập nhật] Sngine JS Dependencies [jQuery|bootstrap.select|codemirror|easytimer|jquery.form|moment|mustache|tinymce]
 • [Đã cập nhật] Sngine CSS Dependencies [Bootstrap|Font-Awesome]
 • [Đã thêm] Enhance the Design
 • [Đã thêm] Convert All PNG Icons to SVG
 • [Đã thêm] Home Icon in Header
 • [Đã thêm] Online Status on Posts
 • [Đã thêm] Admin ability to turn Online Status on Posts On/Off [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Post As Anonymous
 • [Đã thêm] Admin ability to turn Anonymous Mode on Posts On/Off [Admin Panel]
 • [Đã thêm] OneSignal Push Notifications
 • [Đã thêm] HTML Email Templates
 • [Đã thêm] Distance Unit (Mile or Kilometer)
 • [Đã thêm] Translation for DataTables
 • [Đã thêm] Translation for Tinymce
 • [Đã thêm] Blogs & Forums Photo Upload
 • [Đã thêm] Admin ability to turn Blogs & Forums Photo Upload On/Off [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Admin ability to turn Pages Completely On/Off [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Pages Privacy (Only Admins, Only Admins and Pro User or Everyone) [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Admin ability to turn Groups Completely On/Off [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Groups Privacy (Only Admins, Only Admins and Pro User or Everyone) [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Admin ability to turn Events Completely On/Off [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Events Privacy (Only Admins, Only Admins and Pro User or Everyone) [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Blogs Privacy (Only Admins, Only Admins and Pro User or Everyone) [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Marketplace Privacy (Only Admins, Only Admins and Pro User or Everyone) [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Forums Privacy (Only Admins, Only Admins and Pro User or Everyone) [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Movies Privacy (Only Admins, Only Admins and Pro User or Everyone) [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Games Privacy (Only Admins, Only Admins and Pro User or Everyone) [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Reset All Users's Points [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Admin ability to turn Infinite Scroll on Mobile On/Off [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Admin ability to turn Cover Photo Resolution Limit On/Off [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Admin ability to turn Comments Photo Upload On/Off [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Admin ability to turn Chat Photo Upload On/Off [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Admin ability to turn Wallet System On/Off [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Admin ability to turn Wallet Transfer Money On/Off [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Admin ability to turn Affiliates Withdraw Earned Money On/Off [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Admin ability to turn Affiliates Transfer Earned Money To Wallet On/Off [Admin Panel]
 • [Đã thêm] More options for Garbage Collector [Admin Panel]
 • [Đã thêm] More options for Newsletter [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Voice Notes in Posts
 • [Đã thêm] Admin ability to turn Voice Notes in Posts On/Off [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Voice Notes in Comments
 • [Đã thêm] Admin ability to turn Voice Notes in Comments On/Off [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Voice Notes in Chat
 • [Đã thêm] Admin ability to turn Voice Notes in Chat On/Off [Admin Panel]
 • [Đã sửa] Points System Daily Limit
 • [Đã sửa] Faker Random Images
 • [Đã sửa] DayTime Messages Timing
 • [Đã sửa] Disable publish button while uploading
 • [Đã sửa] Change SMS activation codes to be only 6 digits
 • [Đã sửa] Listen to 2 audio files at same time
 • [Đã sửa] Reaction translation
 • [Đã sửa] Minor Bugs
 

Phiên bản 2.7.2

Ngày phát hành: 20/05/2020
 • [Đã sửa] Critical Bug
 

Phiên bản 2.7.1

Ngày phát hành: 24/04/2020
 • [Đã sửa] Critical Bug
 

Phiên bản 2.7

Ngày phát hành: 17/02/2020
 • [Đã cập nhật] Documentation
 • [Đã cập nhật] System Security
 • [Đã cập nhật] System Optimization
 • [Đã cập nhật] Sngine Libs [AWS|Faker|HybridAuth|PHPMailer|Smarty|Stripe|Twilio]
 • [Đã cập nhật] Sngine JS Dependencies [bootstrap.colorpicker|codemirror|easytimer|mustache|tinymce]
 • [Đã cập nhật] Sngine CSS Dependencies [Bootstrap|Font-Awesome]
 • [Đã thêm] Adult Images Detection System
 • [Đã thêm] Banned Usernames
 • [Đã thêm] Banned Email Providers
 • [Đã thêm] Comments Sort by Top/Recent
 • [Đã thêm] Hide Post from My Timeline
 • [Đã thêm] New SMS BulkSMS provider
 • [Đã thêm] New SMS Infobip provider
 • [Đã thêm] New Storage Digitalocean
 • [Đã thêm] New Storage FTP
 • [Đã thêm] New Payments CoinPayments
 • [Đã thêm] New Payments 2Checkout
 • [Đã thêm] Revoke Apps Connection from User Settings
 • [Đã thêm] Watermark Overlay [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Prevent Brute-Force Attack
 • [Đã thêm] Admin ability to turn Brute-Force Attack Detection On/Off [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Admin ability to turn Feelings/Activity Posts On/Off [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Static Pages Order [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Widgets Order [Admin Panel]
 • [Đã thêm] WYSIWYG Editor in Admin Announcements [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Delete Account button in edit user page [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Set allowed file extension while selecting the files to upload
 • [Đã sửa] Birthdate datetime format in profile page
 • [Đã sửa] Delete friends & followers connections when delete user account
 • [Đã sửa] Reactions box position while scrolling
 • [Đã sửa] Minor Bugs
 • [Đã xóa] Windows Phone App
 

Phiên bản 2.6.1

Ngày phát hành: 23/11/2019
 • [Đã cập nhật] Documentation
 • [Đã cập nhật] System Security
 • [Đã cập nhật] System Optimization
 • [Đã cập nhật] Sngine Libs [AWS|Embed|Faker|PHPMailer|reCAPTCHA|Stripe|Twilio]
 • [Đã cập nhật] Sngine JS Dependencies [bootstrap.select|codemirror|datatables|easytimer|mustache|tinymce]
 • [Đã cập nhật] Sngine CSS Dependencies [Font-Awesome]
 • [Đã thêm] Support for MySQL v8+
 • [Đã thêm] Unusual Login Detection
 • [Đã thêm] Admin ability to turn Unusual Login Detection On/Off [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Moderators Panel
 • [Đã thêm] Colored Posts
 • [Đã thêm] Admin ability to turn Colored Posts On/Off [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Manage Colored Posts Patterns [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Profile Backgrounds
 • [Đã thêm] Admin ability enable/disable Profile Backgrounds [Admin Panel]
 • [Đã thêm] New 404 Error Page Design
 • [Đã thêm] Google Login with New APIs
 • [Đã thêm] Delete Stories
 • [Đã thêm] Affiliate URL with invite friends widget
 • [Đã thêm] Group Admin can enable/disable Publishing Posts
 • [Đã thêm] Group Admin can enable/disable Posts Approval System
 • [Đã thêm] Event Admin can enable/disable Publishing Posts
 • [Đã thêm] Event Admin can enable/disable Posts Approval System
 • [Đã thêm] Log Out Of All Sessions
 • [Đã thêm] Bank Transfer for Affiliates Withdrawal Requests
 • [Đã thêm] Bank Transfer for Points Withdrawal Requests
 • [Đã thêm] Custome Payment for Affiliates Withdrawal Requests
 • [Đã thêm] Custome Payment for Points Withdrawal Requests
 • [Đã thêm] Notify all system admins & moderators with Reports [Notifications]
 • [Đã thêm] Notify all system admins & moderators with Verification Requests [Notifications]
 • [Đã thêm] Notify all system admins with Bank Transfer [Notifications]
 • [Đã thêm] Notify all system admins with Affiliates Withdrawal Requests [Notifications]
 • [Đã thêm] Notify all system admins with Points Withdrawal Requests [Notifications]
 • [Đã thêm] User Notifications with Bank Transfer Approve/Decline [Notifications]
 • [Đã thêm] User Notifications with Affiliates Withdrawal Requests Approve/Decline [Notifications]
 • [Đã thêm] User Notifications with Points Withdrawal Requests Approve/Decline [Notifications]
 • [Đã thêm] Share Plugin
 • [Đã thêm] Admin ability enable/disable Share Plugin [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Developers Apps
 • [Đã thêm] Admin ability enable/disable Developers Apps [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Manage Posts from Admin Panel [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Manage Articles from Admin Panel [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Manage Forums Threads & Replies from Admin Panel [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Edit in Admin/Moderator Panel Shortcut for Profiles
 • [Đã thêm] Edit in Admin/Moderator Panel Shortcut for Pages
 • [Đã thêm] Edit in Admin/Moderator Panel Shortcut for Groups
 • [Đã thêm] Edit in Admin/Moderator Panel Shortcut for Events
 • [Đã thêm] Mark All Reports As Safe [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Newsletter Consent (GDPR)
 • [Đã thêm] Admin ability to turn Newsletter Consent (GDPR) On/Off [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Users Insights Cards [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Posts Insights Cards [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Pages Insights Cards [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Pager for Pages [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Pager for Groups [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Pager for Events [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Order for Pages Categories [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Order for Groups Categories [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Order for Events Categories [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Order for Blogs Categories [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Order for Market Categories [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Order for Movies Genres [Admin Panel]
 • [Đã sửa] Stop previous video when play new one
 • [Đã sửa] Chat box title with long text bug
 • [Đã sửa] Minor Bugs
 • [Đã xóa] Google+ profile link from User & Page settings & profile page
 

Phiên bản 2.6

Ngày phát hành: 21/09/2019
 • [Đã cập nhật] Documentation
 • [Đã cập nhật] System Security
 • [Đã cập nhật] System Optimization
 • [Đã cập nhật] Sngine Libs [AWS|Embed|Stripe|Twilio]
 • [Đã cập nhật] Sngine JS Dependencies [codemirror|mustache|tinymce]
 • [Đã cập nhật] Sngine CSS Dependencies [Font-Awesome]
 • [Đã thêm] Video Calls
 • [Đã thêm] Admin ability to turn Video Calls On/Off [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Audio Calls
 • [Đã thêm] Admin ability to turn Audio Calls On/Off [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Chat Typing Status
 • [Đã thêm] Admin ability to turn Chat Typing Status On/Off [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Chat Seen Status
 • [Đã thêm] Admin ability to turn Chat Seen Status On/Off [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Local Bank Transfers
 • [Đã thêm] Admin ability to turn Bank Transfers On/Off [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Currencies Manager (Add/Edit/Delete) [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Purchases Pro-Package with Wallet Credit
 • [Đã thêm] Admin ability to turn Purchases Pro-Package with Wallet Credit On/Off [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Memories
 • [Đã thêm] Admin ability to turn Memories On/Off [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Discover Posts
 • [Đã thêm] Admin ability to turn Discover Posts On/Off [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Popular Posts
 • [Đã thêm] Admin ability to turn Popular Posts On/Off [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Poke System
 • [Đã thêm] Admin ability to turn Poke System On/Off [Admin Panel]
 • [Đã thêm] User Privacy for Pokes
 • [Đã thêm] Gifts System
 • [Đã thêm] Admin ability to turn Gifts System On/Off [Admin Panel]
 • [Đã thêm] User Privacy for Gifts
 • [Đã thêm] Invite Friends Widget
 • [Đã thêm] Admin ability to turn Invite Friends Widget On/Off [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Max Post Characters Length [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Max Comment Characters Length [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Max Posts/Hour [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Max Comments/Hour [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Maximum Friends/User Limit [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Custom Home Page Wallpaper [Admin Panel]
 • [Đã thêm] og-meta for Photo Page
 • [Đã thêm] og-meta for Game Page
 • [Đã thêm] Game will be Public if Website Public
 • [Đã thêm] Verification Badge On/Off with Pro Package [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Free Users Daily Points Limit [Points System] [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Pro Users Daily Points Limit [Points System] [Admin Panel]
 • [Đã sửa] Loading for modal when change from one to another
 • [Đã sửa] Change Privacy of cover/profile photo post
 • [Đã sửa] Delete user's pages, groups & events when delete his account
 • [Đã sửa] Comments Duplicated while sending
 • [Đã sửa] Change/Remove the default theme without mark other theme as default
 • [Đã sửa] Minor Bugs
 • [Đã xóa] Intl PHP extension as requirement for Sngine
 

Phiên bản 2.5.10

Ngày phát hành: 21/06/2019
 • [Đã cập nhật] Android App
 • [Đã cập nhật] Documentation
 • [Đã cập nhật] System Security
 • [Đã cập nhật] System Optimization
 • [Đã cập nhật] Sngine Libs [AWS|HybridAuth v3|Stripe|Twilio]
 • [Đã cập nhật] Sngine JS Dependencies [jQuery|bootstrap.colorpicker|bootstrap.select|codemirror|tinymce]
 • [Đã cập nhật] Sngine CSS Dependencies [Font-Awesome]
 • [Đã thêm] Post Reactions (like, love, haha ...etc)
 • [Đã thêm] Reactions and Share Options to Article
 • [Đã thêm] Search Case Insensitive
 • [Đã thêm] Support for PHP 7.3+
 • [Đã thêm] Support for Nginx/IIS Server
 • [Đã thêm] 2 new languages [Portuguese (Brazil) & Greek]
 • [Đã thêm] Download User Information On/Off [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Auto Friend [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Auto Follow [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Auto Like [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Auto Join [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Garbage Collector [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Backup Database & Files [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Delete photos from photos page
 • [Đã thêm] Videos Tab for Profiles
 • [Đã thêm] Videos Tab for Pages
 • [Đã thêm] Videos Tab for Groups
 • [Đã thêm] Videos Tab for Events
 • [Đã thêm] Video Views Count
 • [Đã thêm] Audio Views Count
 • [Đã thêm] New Video Player (fluidplayer)
 • [Đã thêm] New Publisher Icons
 • [Đã thêm] Trending #Hashtags
 • [Đã thêm] Access any profile even if the user blocked the admin
 • [Đã thêm] Admin can access any Private/Closed group/event in the system
 • [Đã thêm] Affiliates Percentage from Package Price
 • [Đã thêm] Custom Video Thumbnail
 • [Đã thêm] Change Datetime Format [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Datetime Picker Translations
 • [Đã sửa] Minor Bugs
 • [Đã sửa] Album photos count & cover photo in pages, groups & events
 • [Đã sửa] Disable "privacy changing" for cover photo/profile image posts
 • [Đã sửa] Story close button on small screens
 

Phiên bản 2.5.9

Ngày phát hành: 26/04/2019
 • [Đã cập nhật] Documentation
 • [Đã cập nhật] System Security
 • [Đã cập nhật] System Optimization
 • [Đã thêm] Download My Information
 • [Đã thêm] Profile Completion
 • [Đã thêm] Share the post to Timeline, Page & Group
 • [Đã thêm] Read More for long text biography in Profile, Page, Group & Event Page
 • [Đã thêm] Search for users by email & phone [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Delete all user posts [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Delete all page posts [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Delete all group posts [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Delete all event posts [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Edit Custom Fields values when edit User [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Edit Custom Fields values when edit Page [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Edit Custom Fields values when edit Group [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Edit Custom Fields values when edit Event [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Delete uploaded photos after delete (comment|reply)
 • [Đã thêm] Delete uploaded photos after delete from the album
 • [Đã sửa] Social Login Form Design
 • [Đã sửa] Reset Header Counter when open the dropdown
 • [Đã sửa] Custom Field description bug
 • [Đã sửa] Lightbox tooltip close button bug
 • [Đã sửa] Can't delete replies on my own post
 • [Đã sửa] Minor Bugs
 

Phiên bản 2.5.8

Ngày phát hành: 06/04/2019
 • [Đã cập nhật] Documentation
 • [Đã cập nhật] System Security
 • [Đã cập nhật] System Optimization
 • [Đã cập nhật] Sngine Libs [AWS|Embed|HybridAuth|PayPal|PHPMailer|Stripe|Twilio]
 • [Đã cập nhật] Sngine JS Dependencies [bootstrap|mustache|jquery-ui|datatables|bootstrap.colorpicker|bootstrap.datetimepicker|bootstrap.select|codemirror|moment|tinymce]
 • [Đã cập nhật] Sngine CSS Dependencies [Font-Awesome]
 • [Đã thêm] Sngine Default Theme v2.0 with Bootsrap 4+
 • [Đã thêm] Night Mode On/Off
 • [Đã thêm] Chat Message Sound On/Off ability
 • [Đã thêm] Update @Mention functionality
 • [Đã thêm] Disable Infinite Scroll on Mobile
 • [Đã thêm] Custom Fields description & value translation ability
 • [Đã sửa] Edit Post more than 2 time bug
 • [Đã sửa] Messages counter on Mobile
 • [Đã sửa] Comments count after delete replies
 • [Đã sửa] Declined friend request on profile page
 • [Đã sửa] Stroies with videos only publish bug
 • [Đã sửa] UTF-8 Hashtags in Posts & Comments
 • [Đã sửa] UTF-8 Names in Email & Noty Notifications
 • [Đã sửa] UTF-8 Tags in Articles
 • [Đã sửa] All Reported Bugs
 • [Đã xóa] Google+ Login
 

Phiên bản 2.5.7

Ngày phát hành: 10/01/2019
 • [Đã sửa] Minor Bugs
 

Phiên bản 2.5.6

Ngày phát hành: 01/01/2019
 • [Đã cập nhật] Documentation
 • [Đã cập nhật] System Security
 • [Đã cập nhật] System Optimization
 • [Đã cập nhật] Sngine Libs [AWS|Embed|HybridAuth|PHPMailer|ReCaptcha|Smarty|Stripe|Twilio]
 • [Đã cập nhật] Sngine JS Dependencies [mustache|bootstrap.select|codemirror|metismenu|moment|readmore|tinymce]
 • [Đã cập nhật] Sngine CSS Dependencies [Font-Awesome]
 • [Đã thêm] Delete Uploaded (Photos, Video, Audio, File) after deleting posts
 • [Đã thêm] Fake User Generator
 • [Đã thêm] Verification Attachments for Users
 • [Đã thêm] Verification Attachments for Pages
 • [Đã thêm] Admin ability to turn Two-Factor Authentication On/Off
 • [Đã thêm] Two-Factor Authentication via Email & Phone
 • [Đã thêm] Two-Factor Authentication via Google Authenticator App
 • [Đã thêm] New verification system for email & phone number
 • [Đã thêm] Twitter Card Meta Tags
 • [Đã thêm] Popular Posts
 • [Đã thêm] Last Played Time in Games
 • [Đã thêm] Use CDN for Bootstrap, FontAwesome & jQuery files
 • [Đã thêm] Đã thêm Server Side Pager to Users in Admin Panel
 • [Đã thêm] All AWS S3 Regions (10+ New Regions)
 • [Đã thêm] robots.txt file
 • [Đã thêm] Progress Bar for all uploadings
 • [Đã thêm] Keyboard Shortcuts to scroll between posts
 • [Đã thêm] New Publisher
 • [Đã thêm] GIFs Support by Giphy in Publisher
 • [Đã thêm] Admin ability to turn Giphy support in publisher On/Off
 • [Đã thêm] Auto Ad-block Detector
 • [Đã thêm] Admin ability to turn Auto Ad-block Detector On/Off
 • [Đã thêm] Auto Ad-block Warning Message in admin panel ads control
 • [Đã thêm] Auto Ad-block Warning Message in user ads manager
 • [Đã thêm] New Stories System
 • [Đã thêm] New Stories Publisher
 • [Đã thêm] Videos in Stories
 • [Đã thêm] New Product Publisher
 • [Đã thêm] Product Status New or Old
 • [Đã thêm] Product Price can be 0 or Free Product
 • [Đã thêm] Edit button when edit post from mobile
 • [Đã thêm] Edit button when edit comment/reply from mobile
 • [Đã thêm] New Album (Add Photos) Publisher
 • [Đã thêm] Turn Post Commenting On/Off
 • [Đã thêm] Share Affiliates link
 • [Đã thêm] Share post to Whatsapp
 • [Đã thêm] Admin ability to change user points balance
 • [Đã thêm] Admin ability to turn Points System on/off
 • [Đã thêm] Points System
 • [Đã thêm] Ads in Movies
 • [Đã thêm] Admin ability to turn Movies System on/off
 • [Đã thêm] Movies System
 • [Đã thêm] Find Friends by location
 • [Đã thêm] Changelog to admin panel
 • [Đã sửa] Multiple stories for same user in same day
 • [Đã sửa] Reposition cover photo on mobile
 • [Đã sửa] _emoji-menu tabs in chat
 • [Đã sửa] Post Privacy in Publisher
 • [Đã sửa] Delete stories images in Publisher
 • [Đã sửa] Publisher submit disabled while link scraping
 • [Đã sửa] Open "Edit Post" several times
 • [Đã sửa] Forum Thread Views Count
 • [Đã sửa] Getting notifications from deleted users
 • [Đã sửa] All Reported Bugs
 

Phiên bản 2.5.5

Ngày phát hành: 06/10/2018
 • [Đã sửa] Minor Bugs
 

Phiên bản 2.5.4

Ngày phát hành: 10/09/2018
 • [Đã cập nhật] Documentation
 • [Đã cập nhật] System Security
 • [Đã cập nhật] System Optimization
 • [Đã cập nhật] Sngine Libs [AWS|Embed|HybridAuth|Smarty|Stripe|Twilio]
 • [Đã cập nhật] Sngine JS Dependencies [autosize|bootstrap.colorpicker|codemirror|datatables|mediaelement|metismenu|moment|tinymce]
 • [Đã cập nhật] Sngine CSS Dependencies [Font-Awesome]
 • [Đã thêm] Secured Cookies [GDPR]
 • [Đã thêm] Cookies Consent Notification [GDPR]
 • [Đã thêm] Admin ability to turn Cookies Consent Notification On/Off [GDPR]
 • [Đã thêm] Privacy Checkbox in Sign Up [GDPR]
 • [Đã thêm] Newsletter Checkbox in User Settings [GDPR]
 • [Đã thêm] Directions RTL & LTR in WYSIWYG Editor
 • [Đã thêm] Language Flag instead of icon
 • [Đã thêm] Admin ability to change user wallet balance
 • [Đã thêm] Admin ability to turn articles for users on/off [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Delete article button from article page
 • [Đã thêm] Crop/Edit Profile Photo for Users
 • [Đã thêm] Crop/Edit Profile Photo for Pages
 • [Đã thêm] Crop/Edit Profile Photo for Groups
 • [Đã thêm] Adjust Profile Cover Position for Users
 • [Đã thêm] Adjust Profile Cover Position for Pages
 • [Đã thêm] Adjust Profile Cover Position for Groups
 • [Đã thêm] User isn't able to see blocked users comments at any posts and vice versa
 • [Đã thêm] User isn't able to see blocked users posts in mutual groups & events and vice versa
 • [Đã thêm] Ads in Article
 • [Đã thêm] Widget in Article
 • [Đã thêm] Chat box name now clickable [Chat]
 • [Đã thêm] Chat Colors [Chat]
 • [Đã thêm] Blog Categories
 • [Đã thêm] Manage Blog Categories in Admin Panel
 • [Đã thêm] Abilty to post mobile emojies on posts, comments, and messages
 • [Đã sửa] Disable blocked people from sent chat messages [Chat]
 • [Đã sửa] When I delete the message of the “X” friend, then the friend “X” message to me but not display [Chat]
 • [Đã sửa] Forums Order Bug
 • [Đã sửa] Verified badge on Search Results & Notifactions
 • [Đã sửa] Uploaded GIF image check
 • [Đã sửa] Article URL for better SEO
 • [Đã sửa] Pin/Unpin Posts for Pages
 • [Đã sửa] Boost/Unboost Posts if package's limit reached
 • [Đã sửa] Deleted Articles in Search Results
 • [Đã sửa] Notification post forum reply bug
 • [Đã sửa] Event location if empty
 • [Đã sửa] Negative amount in wallet transfer
 • [Đã sửa] Empty post bug
 • [Đã sửa] Upload page/group picture/cover from different admin
 • [Đã sửa] Delete page/group picture/cover from different admin
 • [Đã sửa] Blocked users from people you may know
 • [Đã sửa] Minor Bugs
 

Phiên bản 2.5.3

Ngày phát hành: 20/05/2018
 • [Đã cập nhật] Documentation
 • [Đã cập nhật] System Security
 • [Đã cập nhật] System Optimization
 • [Đã cập nhật] Sngine Libs [AWS|Embed|HybridAuth|PayPal|PHPMailer|Stripe|Twilio]
 • [Đã cập nhật] Sngine JS Dependencies [jQuery|dataTables|mediaelement|metisMenu|moment|noty|tinymce]
 • [Đã cập nhật] Sngine CSS Dependencies [Font-Awesome|Flag-Icon]
 • [Đã thêm] Advanced ADS system for users
 • [Đã thêm] User Wallet System
 • [Đã thêm] Send message button in mobile version
 • [Đã thêm] Posts Translation
 • [Đã thêm] "Add New Product" button in Market & My Products
 • [Đã thêm] Social Links for Pages
 • [Đã thêm] Action Button for Pages
 • [Đã thêm] Groups Categories
 • [Đã thêm] Custom Fields Order
 • [Đã thêm] Custom Fields for Pages
 • [Đã thêm] Custom Fields for Groups
 • [Đã thêm] Custom Fields for Events
 • [Đã thêm] Links posts to newsfeed filter
 • [Đã thêm] Media posts to newsfeed filter
 • [Đã thêm] Custom JavaScript Code (Header & Footer) from Admin Panel
 • [Đã thêm] Garbage collector to remove all expired subscribers and their boosted posts and pages from Admin Panel
 • [Đã thêm] Static Pages title can be translated
 • [Đã thêm] Articles in search results
 • [Đã thêm] Article cover in article content
 • [Đã thêm] Work website to profile info
 • [Đã thêm] Country to profile info
 • [Đã thêm] Manage my boosted posts
 • [Đã thêm] Manage my boosted pages
 • [Đã thêm] Manage Group Members
 • [Đã thêm] Multiple Admins for Groups
 • [Đã thêm] Manage Page Members
 • [Đã thêm] Multiple Admins for Pages
 • [Đã sửa] Link scraper trigger
 • [Đã sửa] Left sidebar scroll
 • [Đã sửa] Social signup first name and last name duplication
 • [Đã sửa] VK Social Login
 • [Đã sửa] Admin newsletter error due to timeout
 • [Đã sửa] Exclude hidden posts from boosted posts
 • [Đã sửa] Remove all boosted posts/pages after user package expired
 • [Đã sửa] Banned users in "People you may know"
 • [Đã sửa] Boost button is still here in Page even if you have disabled pro
 • [Đã sửa] Lightbox arrows position on mobile
 • [Đã sửa] Special characters in notifications
 • [Đã sửa] All Reported Bugs
 • [Đã xóa] Bitcoin Payments
 

Phiên bản 2.5.2

Ngày phát hành: 01/03/2018
 • [Đã cập nhật] System Security
 • [Đã cập nhật] System Optimization
 • [Đã cập nhật] Sngine Libs [Twilio]
 • [Đã cập nhật] Sngine CSS Dependencies [Font-Awesome(v5)]
 • [Đã thêm] Forums
 • [Đã thêm] Mass Notifications from Admin Panel
 • [Đã thêm] Change Language from URL
 • [Đã thêm] Enhanced Static Pages in Admin Panel [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Add Geolocation Map in Event Page
 • [Đã thêm] Admin ability to turn Polls on/off [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Admin ability to turn Browser Notifications on/off [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Admin ability to turn Noty Notifications on/off [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Invitations System
 • [Đã thêm] Other Gender
 • [Đã thêm] Edit Phone Number from User Settings
 • [Đã thêm] Admin ability to edit user Phone Number [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Photo Quality (High|Medium|Low) [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Dynamic og-meta Tags
 • [Đã sửa] Name validation rules
 • [Đã sửa] Search find only a single word
 • [Đã sửa] Find people filters with empty query
 • [Đã sửa] Disabled pages/groups/events and user can see them but can't create
 • [Đã sửa] Left sidebar scroll
 • [Đã sửa] Delete old profile/cover photos delete the current one too
 • [Đã sửa] Message button on mobile need to enter username again
 • [Đã sửa] All Reported Bugs
 

Phiên bản 2.5.1

Ngày phát hành: 19/11/2017
 • [Đã sửa] Minor Bugs
 

Phiên bản 2.5

Ngày phát hành: 09/11/2017
 • [Đã cập nhật] System Security
 • [Đã cập nhật] System Optimization
 • [Đã cập nhật] Sngine Libs [AWS|Embed|HybridAuth|PayPal|PHPMailer|ReCaptcha|Smarty|Stripe|Twilio]
 • [Đã cập nhật] Sngine JS Dependencies [jQuery|jquery.form|jquery.inview|jquery.geocomplete|autosize|moment|mediaelementplayer|bootstrap.select|bootstrap.datetimepicker|bootstrap.colorpicker|metisMenu|dataTables]
 • [Đã cập nhật] Installer Wizard & Pre-Installation Check
 • [Đã cập nhật] Sngine GTmetrix Optimization
 • [Đã cập nhật] Sngine Google PageSpeed Optimization
 • [Đã thêm] Romanian Language
 • [Đã thêm] Events
 • [Đã thêm] Admin ability to turn Events on/off [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Group Privacy (Public, Closed & Secret)
 • [Đã thêm] New Group Layout
 • [Đã thêm] Discover Pages
 • [Đã thêm] Discover Groups
 • [Đã thêm] Discover People
 • [Đã thêm] Blogs
 • [Đã thêm] Admin ability to turn Blogs on/off [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Invite Friends to Events
 • [Đã thêm] Invite Friends to Pages
 • [Đã thêm] Invite Friends to Groups
 • [Đã thêm] Stories
 • [Đã thêm] Admin ability to turn Stories on/off [Admin Panel]
 • [Đã thêm] DayTime Messages (Good Morning, Afternoon, Evening)
 • [Đã thêm] Admin ability to turn DayTime Messages on/off [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Replies
 • [Đã thêm] Reply to Reply
 • [Đã thêm] Comment Button for Mobile
 • [Đã thêm] Emojies to the Publisher
 • [Đã thêm] Stickers in [Posts|Comments|Chat]
 • [Đã thêm] Emojis Center in admin panel [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Stickers Center in admin panel [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Discover Games
 • [Đã thêm] User Played Games
 • [Đã thêm] Recent Searches
 • [Đã thêm] Browser Push Notifications
 • [Đã thêm] Notification Highlights
 • [Đã thêm] Noty Notifications
 • [Đã thêm] Notifications Sound Toggle On/Off
 • [Đã thêm] Friend Request email notification
 • [Đã thêm] Posts Socail Share (Facebook, Twitter, ...etc)
 • [Đã thêm] Admin ability to turn Socail Share on/off [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Add YouTube Smart Player (Better Performance)
 • [Đã thêm] Admin ability to turn YouTube Smart Player on/off [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Posts Settings [Admin Panel]
 • [Đã thêm] PRO Package Membership Management [User Settings]
 • [Đã thêm] PRO Package Membership Management [Admin Panel]
 • [Đã thêm] First Name + Last Name instead of Full Name
 • [Đã thêm] Login with Email or Username
 • [Đã thêm] Sessions & IPs info in edit users [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Admin ability to turn Home Random Profiles on/off [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Change Default Publisher Privacy from Admin Panel [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Newsletter accept HTML Email Templates [Admin Panel]
 • [Đã thêm] @mentions now support UTF-8 charset
 • [Đã thêm] Notifications after @mention after edit post/comment
 • [Đã thêm] Ads in newsfeed
 • [Đã thêm] Ads in Marketplace
 • [Đã thêm] Enhance Ads designs & locations [Admin Panel]
 • [Đã thêm] Enhance Widgets designs & locations [Admin Panel]
 • [Đã thêm] New Passwords Hash System instead of MD5/SHA1
 • [Đã thêm] Enhanced the debugging mode
 • [Đã thêm] Sticky Sidebar in Homepage & Directory
 • [Đã thêm] New default users, pages and groups profile picture
 • [Đã sửa] CSS Bugs
 • [Đã sửa] All Reported Bugs
 

Phiên bản 2.4.3

Ngày phát hành: 29/07/2017
 • [Đã cập nhật] Android APP
 • [Đã sửa] Minor bugs
 

Phiên bản 2.4.2

Ngày phát hành: 21/03/2017
 • [Đã cập nhật] System optimization
 • [Đã cập nhật] Sngine JS Dependencies [mediaelementplayer]
 • [Đã thêm] Stripe Receipt Email
 • [Đã sửa] Page Verification Request
 • [Đã sửa] Minor CSS bugs
 • [Đã sửa] Minor bugs
 

Phiên bản 2.4.1

Ngày phát hành: 15/03/2017
 • [Đã sửa] Admin ability to boost posts & pages without package
 • [Đã sửa] Poll bug
 • [Đã sửa] Installer CSS
 • [Đã sửa] Verification Bug
 • [Đã sửa] Manage Pages/Groups Bug
 • [Đã sửa] Show Online Friends on Mobile
 • [Đã sửa] Minor bugs
 

Phiên bản 2.4

Ngày phát hành: 06/03/2017
 • [Đã cập nhật] System Security
 • [Đã cập nhật] System optimization
 • [Đã cập nhật] Sngine Libs [AWS|Embed|HybridAuth|PayPal|PHPMailer|reCAPTCHA|Smarty|Stripe|Twilio]
 • [Đã cập nhật] Sngine JS Dependencies [jQuery|Bootstrap|Mustache|html5shiv|slimscroll|autosize|readmore|moment|datetimepicker|DataTables]
 • [Đã cập nhật] Sngine CSS Dependencies [Font-Awesome|Twemoji-Awesome|Flag-Icon]
 • [Đã cập nhật] Installer Wizard & Pre-Installation Check
 • [Đã thêm] New Mobile UI Enhancement
 • [Đã thêm] Support RTL text with LRT languages
 • [Đã thêm] Charts to Admin Panel
 • [Đã thêm] Enable/Disable Directory from admin panel
 • [Đã thêm] Enable/Disable Market from admin panel
 • [Đã thêm] Enable/Disable Contact us page from admin panel
 • [Đã thêm] Contact Us page
 • [Đã thêm] Enable/Disable Verification Requests from admin panel
 • [Đã thêm] Enable/Disable Advanced Link Scraper from admin panel
 • [Đã thêm] Advanced Link Scraper (to support short links like: https://youtu.be/5J...)
 • [Đã thêm] Registration via Subscriptions Only
 • [Đã thêm] Enable/Disable Pro Packages from admin panel
 • [Đã thêm] SMS Verfication
 • [Đã thêm] Registration age restriction
 • [Đã thêm] New Social Login [Instagram]
 • [Đã thêm] SMTP SSL Encryption
 • [Đã thêm] SMTP setFrom Email Address
 • [Đã thêm] Test SMTP Connection from admin panel
 • [Đã thêm] Email Notifications
 • [Đã thêm] Enable/Disable Email notifications from admin panel
 • [Đã thêm] SMS via Twilio
 • [Đã thêm] Test SMS API Connection from admin panel
 • [Đã thêm] Amazon S3 integration for uploads
 • [Đã thêm] Payments Settings in admin panel
 • [Đã thêm] PayPal payments
 • [Đã thêm] CreditCard, BitCoin, Alipay payments
 • [Đã thêm] 24 Currency
 • [Đã thêm] Edit index wallpaper from admin panel
 • [Đã thêm] Ability to add free custom CSS from admin panel
 • [Đã thêm] Manage Market Categories from admin panel
 • [Đã thêm] Manage Pro Packages
 • [Đã thêm] Ability to Customize Pro Packages
 • [Đã thêm] Manage Pro Subscribers
 • [Đã thêm] Report Pro Packages Earnings
 • [Đã thêm] Affiliates System
 • [Đã thêm] Manage Affiliates Settings from admin panel
 • [Đã thêm] Manage Affiliates Withdrawal Requests from admin panel
 • [Đã thêm] Reports Enhancements in admin panel
 • [Đã thêm] Blocking (Banned IPs) in admin panel
 • [Đã thêm] Verification Requests for Users
 • [Đã thêm] Verification Requests for Pages
 • [Đã thêm] Verification Requests Manager in admin panel
 • [Đã thêm] Custom User Profile Fields
 • [Đã thêm] Privacy Settings for Custom Profile Fields
 • [Đã thêm] Staic Pages in footer menu option
 • [Đã thêm] Newsletter (aka Mailing list)
 • [Đã thêm] Add multiple ads in the same place
 • [Đã thêm] Add multiple widgets in the same place
 • [Đã thêm] Relationship Status, Biography, Website & Social Links in user profile
 • [Đã thêm] Mutiple Sessions
 • [Đã thêm] Mutiple Sessions Manager from user settings
 • [Đã thêm] Enable/Disable Email notifications from user settings
 • [Đã thêm] Enhance Username Validation (with reserved words)
 • [Đã thêm] Make System Path in the config file not the database
 • [Đã thêm] Manage User Affiliates from from user settings
 • [Đã thêm] Manage User Affiliates Withdrawal Requests from user settings
 • [Đã thêm] Post Feelings
 • [Đã thêm] Polls
 • [Đã thêm] Market
 • [Đã thêm] Add verified icon with search results
 • [Đã sửa] Installation with STRICT_TRANS_TABLES SQL mode defined
 • [Đã sửa] Mobile image orientation after uploading
 • [Đã sửa] Visitor "like, share & comment" issue
 • [Đã sửa] Publisher dropdown menu if video/audio/file upload are disabled
 • [Đã sửa] Privacy settings for chat when chat is disabled by the admin
 • [Đã sửa] Link scraper 'http://..' typing error message
 • [Đã sửa] Image uploader CSS bug
 • [Đã sửa] Recaptcha CSS bug in sign up & home page
 • [Đã sửa] GIF Player CSS bug
 • [Đã sửa] CloudFlare IP addresses
 • [Đã sửa] Publisher textarea height after new post
 • [Đã sửa] Comment textarea height after new comment
 • [Đã sửa] User's privacy settings of [friends|pages|groups] for visitors
 • [Đã sửa] Read more with Đã sửa height not number of lines for post and comment
 • [Đã sửa] Chat Bugs
 • [Đã sửa] Minor bugs
 

Phiên bản 2.3.1

Ngày phát hành: 22/03/2017
 • [Đã cập nhật] Sngine Libs [PHPMailer]
 

Phiên bản 2.3

Ngày phát hành: 03/09/2016
 • [Đã cập nhật] Sngine Dependencies [Bootstrap|Font-Awesome|Flag-Icon|Twemoji-Awesome]
 • [Đã cập nhật] Cache system to speed up your website (97/100 on Google PageSpeed)
 • [Đã cập nhật] System Security
 • [Đã cập nhật] Improve Search to include wall posts and group posts
 • [Đã thêm] Directory [Posts|Users|Pages|Groups|Games] for better SEO
 • [Đã thêm] Photos section in User Profile
 • [Đã thêm] Photos section in Pages
 • [Đã thêm] Photos section in Groups
 • [Đã thêm] Photo Albums for Users
 • [Đã thêm] Photo Albums for Pages
 • [Đã thêm] Photo Albums for Groups
 • [Đã thêm] Google Map API integration
 • [Đã thêm] Wall posts
 • [Đã thêm] Edit Post
 • [Đã thêm] Save Post
 • [Đã thêm] Pin Post
 • [Đã thêm] Edit Comment
 • [Đã thêm] Announcements
 • [Đã thêm] Timeline Filter
 • [Đã thêm] New posts loader
 • [Đã thêm] "Only me" as a new privacy for posts
 • [Đã thêm] Time Translation [like “7 hours ago”]
 • [Đã thêm] Groups posts on newsfeed
 • [Đã thêm] New privacy settings for [Birthdate|Work|Location|Education] info
 • [Đã thêm] New privacy settings for Wall posts [who can post on your wall]
 • [Đã thêm] Make the search public for visitors
 • [Đã thêm] Add/Change Favicon from admin panel
 • [Đã thêm] Add/Change og-image from admin panel
 • [Đã thêm] Enable/Disable wall posts from admin panel
 • [Đã thêm] Search page as a new place for Ads & Widgets
 • [Đã thêm] Search page as a new place for Ads & Widgets
 • [Đã thêm] Improved email function/settings
 • [Đã thêm] Make [User|Page|Group] profile picture & cover picture clickable
 • [Đã sửa] Duplicated Posts
 • [Đã sửa] Last seen time
 • [Đã sửa] Report page & group
 • [Đã sửa] Chat box name with special characters
 • [Đã sửa] embed-ifram videos width
 • [Đã sửa] Video Player for iPhone videos
 • [Đã sửa] Admin reported post privacy
 • [Đã sửa] Uploaded extensions check function
 • [Đã sửa] See more line drop for long text
 • [Đã sửa] Minor bugs
 • [Đã xóa] Material Theme
 

Phiên bản 2.2.1

Ngày phát hành: 26/07/2016
 • [Đã cập nhật] Sngine Dependencies [Smarty|HybridAuth|Google reCAPTCHA]
 

Phiên bản 2.2

Ngày phát hành: 30/04/2016
 • [Đã thêm] [Apps] Android APP
 • [Đã thêm] [Apps] IOS APP
 • [Đã thêm] [Apps] Windows Phone App
 • [Đã thêm] [Admin] Website Public option | Disable it to prevent non logged users to view website
 • [Đã thêm] [Admin] Cache System | Enable cache system to speed up your website
 • [Đã thêm] [Admin] Webiste Keywords for better SEO
 • [Đã thêm] [Admin] Pages Enabled | Users can create pages or only admins/moderators
 • [Đã thêm] [Admin] Groups Enabled | Users can create groups or only admins/moderators
 • [Đã thêm] [Admin] Profile visit notification | Turn the profile visit notification On and Off
 • [Đã thêm] [Admin] Geolocation Enabled | Turn the post Geolocation On and Off
 • [Đã thêm] [Admin] Getting started page | Enable/Disable getting started page after registration
 • [Đã thêm] [Admin] Delete Account option | Allow users to delete their account
 • [Đã thêm] [Admin] Accounts/IP | Number of accounts allowed to register per IP (0 for unlimited)
 • [Đã thêm] [Admin] Chat Enabled | Turn the chat system On and Off
 • [Đã thêm] [Admin] User Status Enabled | Turn the Last Seen On and Off
 • [Đã thêm] [Admin] Uploads Prefix | Add a prefix to the uploaded files
 • [Đã thêm] [Admin] Photo Upload | Enable photo upload to share & upload photos to the site
 • [Đã thêm] [Admin] Allowed video extensions | Allowed video extensions (separated with comma ',)
 • [Đã thêm] [Admin] Audio Upload | Enable audio upload to share & upload sounds to the site
 • [Đã thêm] [Admin] Max audio size | The Maximum size of uploaded audio in posts in kilobytes (1M = 1024KB)
 • [Đã thêm] [Admin] Allowed audio extensions | Allowed audio extensions (separated with comma ',)
 • [Đã thêm] [Admin] File Upload | Enable file upload to share & upload sounds to the site
 • [Đã thêm] [Admin] Max file size | The Maximum size of uploaded file in posts in kilobytes (1M = 1024KB)
 • [Đã thêm] [Admin] Allowed file extensions | Allowed file extensions (separated with comma ',)
 • [Đã thêm] [Admin] Censored Words Enabled | Enable/Disable Words to be censored
 • [Đã thêm] [Admin] Censored Words | Words to be censored, separated by a comma (,)
 • [Đã thêm] [Admin] Data Heartbeat | The update interval to check for new data (in seconds)
 • [Đã thêm] [Admin] Chat Heartbeat | The update interval to check for new messages (in seconds)
 • [Đã thêm] [Admin] Offline after | The amount of time to be considered online since the last user's activity (in seconds)
 • [Đã thêm] [Admin] Custom Design
 • [Đã thêm] [Admin] Build version in admin panel main menu
 • [Đã thêm] Update all Sngine Dependencies to latest version
 • [Đã thêm] Uploads folder now arranged with years/months and file types like WordPress
 • [Đã thêm] Getting started page
 • [Đã thêm] User now can upload and share audio file
 • [Đã thêm] User now can upload and share any file
 • [Đã thêm] New video player with more advanced features
 • [Đã thêm] New audio player with more advanced features
 • [Đã thêm] Improved Security
 • [Đã sửa] Chat on mobile and remove chat heads
 • [Đã sửa] Hashtag pattern to support (_) like #hash_hash
 • [Đã sửa] Load More in public mode
 • [Đã sửa] Privacy of posts for only friends in public mode
 • [Đã sửa] Image remover after upload in publisher
 • [Đã sửa] Username validation (admin and must be 3 char)
 • [Đã sửa] Minor bugs
 

Phiên bản 2.1

Ngày phát hành: 16/02/2016
 • [Đã thêm] Sngine 2.1 Structure for better caching and performance
 • [Đã thêm] Sngine APIs v1.0
 • [Đã thêm] Transfer Awesome features from Material theme to default theme
 • [Đã thêm] New Social Logins [Linkedin & Vkontakte]
 • [Đã thêm] New Link Scraper
 • [Đã thêm] New Documentation
 • [Đã thêm] og-meta tags for Social Marketing
 • [Đã sửa] Chat messages duplication
 • [Đã sửa] SMTP Emails CharSet encoding
 • [Đã sửa] RTL Chatbox Icons alignment "Arabic Language"
 • [Đã sửa] Post word-break
 • [Đã sửa] Material design icons render
 • [Đã sửa] See more for visitor
 • [Đã sửa] Minor bugs
 

Phiên bản 2.0.5

Ngày phát hành: 20/01/2016
 • [Đã thêm] New Theme [Material Theme]
 • [Đã thêm] Android APP
 • [Đã sửa] Minor bugs
 

Phiên bản 2.0.4

Ngày phát hành: 12/01/2016
 • [Đã thêm] Enable/Disable videos from admin panel
 • [Đã thêm] Upload site logo from admin panel
 • [Đã thêm] Delete user account from admin panel
 • [Đã thêm] Delete user from settings page
 • [Đã thêm] Security enhancements
 • [Đã sửa] Đã sửa links on iPhone
 • [Đã sửa] Comments encoding problem
 • [Đã sửa] Minor bugs
 

Phiên bản 2.0.3

Ngày phát hành: 04/11/2016
 • [Đã thêm] Update the settings page structure in admin panel
 • [Đã thêm] Verified sign beside user name in post/comment header
 • [Đã thêm] infinite scroll
 • [Đã thêm] Report Page/Group
 • [Đã thêm] Video Post & Video Uploader
 • [Đã thêm] Google Analytics Code from Admin Panel
 • [Đã thêm] Set Max uploaded (Profile Picture, Cover Photo, Uploaded Photo & Uploaded Video) size from Admin Panel
 • [Đã thêm] Photo Gallery
 • [Đã thêm] Next & Prev Photo for lightbox
 • [Đã thêm] Uploading Multiple Images
 • [Đã thêm] Đã cập nhật Profile Picture/Cover Photo Posts
 • [Đã sửa] Website description Bug
 • [Đã sửa] People you may know will show only activated people (with email confirmation)
 • [Đã sửa] Posting to the group issue
 • [Đã sửa] Photos Grid System
 • [Đã sửa] Single photo post comments/likes
 

Phiên bản 2.0.2

Ngày phát hành: 05/12/2015
 • [Đã thêm] Social Logins (Facebook, Twitter, Google)
 • [Đã thêm] Linked Accounts (Facebook, Twitter, Google)
 • [Đã thêm] Admin Panel Login while system shutdown with no problem
 • [Đã thêm] Reduce Image size and handle uploader security
 • [Đã thêm] UI Enhancements (From your feedback)
 • [Đã sửa] Minor bugs
 

Phiên bản 2.0.1

Ngày phát hành: 16/11/2015
 • [Đã thêm] All UI edits for mobile/desktop Layout.
 • [Đã thêm] Add 7 new languages. (10 Languages now available)
 • [Đã thêm] Add the widgets (So admin can add widget like Like Facebook Page ...etc)
 • [Đã thêm] Start the Plugins engine.
 • [Đã thêm] Add 1st Plugin (Games)
 • [Đã thêm] Add the User the Ability to delete their own Pages/Groups.
 • [Đã thêm] Add the mutual friends counter on user profile.
 • [Đã thêm] Add shared post title
 • [Đã thêm] New Static pages appear in the footer
 • [Đã thêm] Add who share a post.
 • [Đã thêm] Admin can delete post directly from post's menu
 • [Đã sửa] Fixed the suggested pages/groups section (get only new pages/groups)
 • [Đã sửa] Minor bugs
 

Phiên bản 2.0.0

Ngày phát hành: 06/11/2015
 • [Khởi đầu] Phiên bản đầu tiên