Công việc được tài trợ
₫5000000 - ₫30000000 / Tháng
Thêm
Hợp đồng
Tầng 6, Flemington Tower Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí
₫8000000 - ₫15000000 / Tháng
Thêm
Toàn thời gian
Ho Chi Minh City
₫5000000 - ₫30000000 / Tháng
Thêm
Hợp đồng
Tầng 6, Flemington Tower Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí
₫8000000 - ₫15000000 / Tháng
Thêm
Toàn thời gian
Ho Chi Minh City