Tiện ích chia sẻ
Thêm mã sau vào trang web của bạn, bên trong thẻ đầu:
<script>
    function SocialShare(url) {
      window.open('https://tcsocialnetwork.tk/share?url=' + url, '', 'height=600,width=800');
    }
  </script>
Sau đó đặt nút chia sẻ sau khi thay đổi URL bạn muốn chia sẻ lên trang HTML của bạn:
<button onclick="SocialShare('http://yoursite.com/')">Click me</button>
Ví dụ: